۱۸۴

چای سبز در پل سرخ

مترجم: تعریف نشده

۲۵۶ صفحه

چاپ دوم | ۱۴۰۱

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب چای سبز در پل سرخ:

یک خط ترافیک جاده شد سه خط. کیپ هم می‌راندند و اصلاً ابایی از مالیدن ماشین‌ها به هم نداشتند. بیشترشان هم پلاک نداشتند. مینی‌بوس‌های راست‌فرمان و چپ‌فرمان توی هم می‌لولیدند و همه زور می‌زدند از هم راه بگیرند... آقای حیدرزاده وقتی توجه زیاد ما را به ماشین‌های رنگ‌به‌رنگ خارجی دید لبخند تلخی زد و گفت: «در افغانستان دو چیز است که خیلی ارزان است: یکی ماشین، دیگری جان آدمیزاد».