۰

متولد 1353 | تهران

متولد 1961 | آمریکا | Jacqueline Novogratz

متولد 1342 | تهران

متولد 1355 | قم

متولد ۱۳۴۰ | قم

متولد 1321 | قم

Ben Casnocha & Reid Hoffman