۱۹۶

آفرینش رستم (داستان‌های شاهنامه: جلد یکم)

آفرینش رستم (داستان‌های شاهنامه: جلد یکم)

علی نیکویی

مترجم: تعریف نشده

۱۷۶ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۲

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب آفرینش رستم (داستان‌های شاهنامه: جلد یکم):

در جلد یکم مجموعه «داستان داستان‌ها»، به داستان‌های پادشاهی کیومرث تا اواسط پادشاهی کی‌کاووس، به ترتیب روایت در نسخه اصلی شاهنامه، پرداخته شده است: کیومرث؛ هوشنگ؛ جمشید؛ ضحاک؛ شهرناز و ارنواز؛ کاوه؛ فریدون؛ شاه جهان؛ فرانک؛ سه شهزاده؛ سلم و تور؛ ایرج؛ ماه‌آفرید؛ هامون؛ منوچهر؛ قارن؛ سام؛ سیمرغ؛ زال؛ زابلستان؛ مهراب؛ رودابه؛ دستان؛ سیندخت؛ کابلستان؛ شهنشه؛ تدبیر سیندخت؛ شهرستان و خارستان؛ رستمینه؛ رستم؛ سفر آخر؛ نوذر؛ پشنگ؛ قباد؛ پارس؛ ویسه؛ اغریرث؛ زوطهماسپ؛ گرشاسپ؛ رخش؛ کیقباد؛ جیحون؛ اسطخر؛ طوس؛ مازندران؛ کی‌کاووس؛ اژدها؛ اولاد؛ ارژنگ دیو؛ دیو سپید؛ کلاهور؛ جویان؛ شاه مازندران؛ بربرستان؛ سودابه؛ هاماوران؛ سه پادشاه؛ تورانیان؛ ابلیس؛ گیو