اصول راه‌اندازی کسب و کار موفق (+دی‌وی‌دی صوتی)

هاتف سیدپور (سیدجواد)