۱۸۷

فرقه‌شدگی دین

مترجم: تعریف نشده

۲۴۰ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۲

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب فرقه‌شدگی دین:

مهم‌ترین تفاوت فرقه با دین الهی، در کلیدواژه‌های «منطق درونی» و «منطق بیرونی» نهفته‌ است. منطق درونی ناظر بر معیارهای برساخته‌ای‌ست که مورد تفاهم و مبنای گفت‌وگوی باورمندان و مؤمنان به یک فرقه است. فرقه گروهی‌ست که برای خود هنجارها و معیارهای اختصاصی‌ای دارد که درک و پذیرش این معیارها برای دیگران، خارج از فرقه، دشوار و بعضاً ناممکن است اما در درون فرقه این معیارها به‌سادگی پذیرفته می‌شوند و اعضای فرقه با پذیرش و پایبندی به این هنجارها و معیارها خویش را در باور و رفتار در موقعیت یگانه و مشترک با یکدیگر می‌بینند؛ اما منطق بیرونی، مجموعه هنجارها و معیارهای پذیرفته‌شده از سوی تمام انسان‌ها، فارغ از هنجارها و باورهای خودساخته یا ارزش‌هایی خاص است. در منطق بیرونی، گفت‌وگو و تفاهم بر اساس معیارهای عام انسانی و پای‌بندی به ارزش‌های مشترک فطری همگانی انجام می‌پذیرد وهرکس تلاش می‌کند تا ذهنیت خود را برای دیگری تصویرسازی و قابل‌فهم نماید. منطق بیرونی وابسته به عناصر هویت‌بخش هیچ‌یک از ادیان، فرقه‌ها، ایدئولوژی‌ها، مذاهب، اعتقادات قومی و نژادی و یا هر مکتب فکری و فرهنگی خاص نیست بلکه بر ارزش‌های مشترک انسانی، عقلانیت و قواعد فهم بین‌الاذهانی استوار است. بنابراین منطق بیرونی زبان گفت‌وگوی همۀ انسان‌هاست...