۰

۱۰۷

دین و دیکتاتوری

دین و دیکتاتوری

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۱۴۴ صفحه

چاپ دوم | ۱۳۹۶

۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب دین و دیکتاتوری:

شهید مطهری هنگامی که به بحث درباره عنوان «دیکتاتوری صالح» می پردازد؛ توضیح می دهد که اگر فرض شود که حاکم شایسته است و فرض شود هرچند مردم او را نمی خواهند ولی او به شایستگی رفتار کند، باز هم این استبداد غیر قابل قبول است. شهید در یادداشت های خود آورده که معتقدم حکومتی که با «انتخاب مردم» روی کار بیاید ولو 95% تصمیمات او اشتباه باشد، بر یک دیکتاتور که صد در صد مصلحت جامعه را تامین می کند ترجیح دارد. مطهری از منکران «قیمومیت اجتماعی و سیاسی» است و دیکتاتوری را در هیچ شرایط و تحت هیچ عنوانی، نمی پذیرد.