۱۵۵

تاملاتی در باب رابطه دین و دولت

تاملاتی در باب رابطه دین و دولت

گروهی از اساتید حوزه و دانشگاه

مترجم: تعریف نشده

۳۹۲ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب تاملاتی در باب رابطه دین و دولت:

با مقالاتی از: مهدی مهریزی؛ سیدجواد ورعی؛ بهرام دلیر؛ محمود شفیعی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ علی اله بداشتی؛ کاظم قاضی زاده؛ محمد سروش محلاتی؛ محمدتقی فاضل میبدی؛ حسین سلیمانی؛ محمدمهدی مجاهدی؛ حسن پویا؛ مصطفی میراحمدی زاده و سیدضیاء مرتضوی.