۰

۱۶۵

بررسی فقهی آواز و غنا

بررسی فقهی آواز و غنا

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۱۸۴ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۱

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب بررسی فقهی آواز و غنا:

در نگاه بسیاری از فقها، «غنا» موضوعی است که حکم آن را فقط با روایات می‌توان استنباط کرد ولی این رساله تلاشی برای تبیین این موضوع با توجه به دو منبع مهم‌تر یعنی «عقل» و «قرآن» است؛ چه اینکه در بررسی روایات نیز شرایط تاریخی آنها مورد تأمل قرار گرفته است. از این رو، در اینجا علاوه بر بحث متعارف درباره روایات، جنبه‌های سه‌گانه دیگر نیز مورد کنکاش قرار می‌گیرد... در قرآن کریم چند عنوان وجود دارد که قابل انطباق بر موضوع غنا است و باید دربارۀ انطباق آن‌ها بحث کرد. باید توجه داشت که در قرآن موضوع غنا به‌صراحت نیامده است...