۱۷۳

آلات لهو و موسیقی

آلات لهو و موسیقی

محمد سروش محلاتی

مترجم: تعریف نشده

۲۱۲ صفحه

چاپ اول | ۱۴۰۲

۱۲۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب آلات لهو و موسیقی:

برخی عناوین فصول این کتاب: منابع استنباط حکم موسیقی، حکم عقلی موسیقی، موسیقی غیراخلاقی، مشکل عدم توجه به قرآن در استنباط حکم، بررسی روایات درباره آلات لهو و موسیقی، قلمرو حرمت در استفاده از آلات موسیقی، معیار لهوی بودن ابزار، حرمت شرعی و حرمت مصلحتی.