نوپای خود را به دنیا بیاور

هافمن و کاسنوچا

Ben Casnocha & Reid Hoffman